Communities binnen Zuyd Hogeschool

3

Binnen Zuyd wordt vaak samengewerkt in communities. De community is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de student tot professional. Een community is een groep van mensen die vanuit onderzoek, onderwijs én praktijk is verbonden rond een bepaald thema/vakgebied. In deze groep ontwikkelen studenten zich tot professionals met actuele en relevante kennis en vaardigheden. 

Domein Zorg en Welzijn

Creative minds

“Creative minds” waar onderzoekers, docenten, vaktherapeuten en studenten samen onderzoeken op welke wijze psychofysiologische metingen ingezet kunnen worden in de vaktherapie. 

(Be) leef in de wijk

Het project “(Be) leef in de wijk” (lectoraat KenVak), waarbij in co-creatie met diverse stakeholders een vaktherapeutische behandelroute wordt ontwikkeld die kan worden ingezet in de leefomgeving van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Preventie­centrum Gezondheid

Het leerwerkbedrijf van de gezondheidsopleidingen. CoP van studenten/docenten die binnen en buiten Zuyd diensten aanbiedt gericht op gezondheids-bevordering en vitaliteit.

Lectoraat Midwifery Science

Alle onderzoeksprojecten van het lectoraat Midwifery Science vinden plaats in nauwe samenwerking met het werkveld. Via Communities of Practice (CoP’s) worden kennishiaten en onderzoeksvragen opgehaald die leiden tot bv. thesissen of subsidieaanvragen voor grootschaliger onderzoek.


Binnen een aantal projecten RAAK Passende Zorg bij zwangerschap, RAAK Samen voor Gezondheid en het project Gezondheidsvaardigheden worden Learning Communities gevormd met het werkveld. Dit gebeurt rondom bepaalde onderwerpen die vakinhoudelijk relevant zijn om zo de actieve inbreng en betrokkenheid van het werkveld bij het ontwikkel- en implementatieproces zeker te stellen. Binnen de learning communities is naast kennisontwikkeling, ook aandacht voor vaardigheden zoals EBM-vaardigheden en vaardigheden als overtuigend communiceren. Dit draagt bij aan het produceren van relevante producten en competenties voor het werkveld, en de optimalisering van de zorg voor zwangere vrouwen en hun baby’s.

Preventiecentrum Gezondheid

Preventiecentrum Gezondheid: het leerwerkbedrijf van de gezondheidsopleidingen. CoP van studenten/docenten die binnen en buiten Zuyd diensten aanbiedt gericht op gezondheidsbevordering en vitaliteit.

Lectoraat A&P en Smart Devices

Meetpunt – Lime Lab (lectoraat A&P en Smart Devices): brengt kennis vanuit de zorg, het bedrijfsleven, cliënten/patiënten en kennisinstellingen samen en wil het meten in de zorg veranderen.

Centre of Expertise EIZT (lectoraatcluster Gezondheidszorg)

Centre of Expertise EIZT (lectoraatcluster Gezondheidszorg): zorgorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bundelen in EIZT kun krachten met als doel zorg te vernieuwen, te verbeteren en effectiever te maken. Binnen dit netwerk bestaan verschillende Living Labs waaronder het Wijk Living Lab  Heerlen, de AWO Kerngroep Zorgtechnologie, Health Data Innovation Lab, en Living Lab Adelante Revalidatie-technologie.

Motion Lab

Motion Lab: voorbeelden van projecten: bewegings- en meer specifiek ganganalyse, houdingsanalyse i.c.m. hoofdpijnklachten, validatiestudies, afstudeeropdrachten, fundamenteel onderzoek.

Living Lab Zorgtechnologie Ouderenzorg

Living Lab Zorgtechnologie Ouderenzorg: samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool, Academische Werkplaats Ouderenzorg UM en zeven AWO Ouderenzorginstellingen met als doel het ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling van zorgtechnologie in de praktijk en de implementatie daarvan.

Living Lab Zorgtechnologie VG sector

Living Lab Zorgtechnologie VG sector: samenwerkingsverband rond ontwikkeling en evaluatie van zorgtechnologie met focus op VR.

VR-technologie en Vitale (Lim)burgers

Qeske als community voor VR-technologie en Vitale (Lim)burgers.

Lectoraat Sociale Integratie

Het lectoraat Sociale Integratie is coördinator van de regionale Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd). Er zijn 15 regionale Werkplaatsen Sociaal Domein verspreid over heel Nederland. Elke Werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en vaak ook cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. De werkplaatsen zijn ingericht als Community of Practice (CoP). De WSD Zuyd is in 2020 vier nieuwe communities gestart, door het lectoraat leerateliers genoemd, op het gebied van: armoedevraagstukken, onderzoeken van impact, samenlevingsopbouw en integraal werken met de jeugd.


Lectoraat Sociale Integratie is daarnaast vertegenwoordigd in diverse CoP’s van de Academie voor Sociaal Werk: CoP Wmo (momenteel in ruste), CoP Jeugdzorg, CoP Participatiewet, CoP GGZ, CoP GHZ. In deze gemeenschappen werken de leden van het lectoraat, docenten, studenten en vertegen­woordigers uit het werkveld samen rondom het genoemde thema. Taak van een lerende gemeenschap is het uitvoeren van onderzoek, schrijven van onderwijs, bundelen van stages en het bijeenbrengen van afstudeerprojecten. Kennisontwikkeling, onderwijsproductie en professionalisering van docenten worden op die manier met elkaar verbonden. 


Daarnaast worden binnen diverse onderzoeksprojecten van het lectoraat tijdelijke CoP’s ingericht. Voor de periode 2019-2020 betrof dat bijvoorbeeld de leergemeenschap van de zorgteams Roermond.

Domein Techniek

Chemelot Innovation and Learning Labs 

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL): de projecten worden uitgevoerd in Communities for Development (docenten, studenten, ervaren professionals). Zo verbindt CHILL leren en innoveren. 

City Deal Kennis Maken 

City Deal Kennis Maken > Maastricht en (re)CYCLE Limburg 4 en 5. Het lectoraat Smart Urban Redesign (SUR),  Zuyd Hogeschool en partners willen concreet bijdragen aan de revitalisatie van de openbare ruimte in City Deal Kennis Maken > Maastricht middels analyse, ontwerp en realisatie van kleinschalige ruimtelijke interventies. 

WOOW Heerlen 

Met WOOW Heerlen is het lectoraat SUR begonnen met het opbouwen van een community rond het WOOW-project/Living Lab/Saffierflat in Heerlen.

Superlocal (lectoraat SUR)

Superlocal (lectoraat SUR): circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg. 

Materials Application Lab

Materials Application Lab: hier werken studenten en docenten -met ondersteuning van een aantal partnerbedrijven- aan onderzoeksopdrachten op het gebied van materiaalkunde. 

Datavisualisatie community (lectoraat Data Intelligence)

Datavisualisatie  community (lectoraat Data Intelligence): samenwerking met nieuwe partijen (CSV, DHL, CBDS, MKB’s).

Human Data Interaction Lab

Human Data Interaction Lab: o.l.v. het lectoraat Data Intelligence/Datavisualisatie worden praktijkopdrachten en onderzoeksprojecten gerealiseerd i.s.m. studenten, bedrijven, onderzoekers en docenten.

Lectoraat Duurzame Energie in de gebouwde omgeving

Het bijzonder lectoraat Duurzame Energie bestaat sinds 2009 en is ontstaan uit een langdurige samenwerking tussen TNO en Zuyd. Het lectoraat wordt door TNO Solliance en BMC ondersteund. Het richt zich om het valideren, monitoren en demonstreren van nieuwe energie transitie producten als BIPV en batterijen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Enginering, Built Environment en Applied Science studenten en docenten in nauwe samenwerking met het werkveld op Brightlands Chemelot Canpus. In 2019/2020 hebben we in het Rolling Solar project gewerkt aan de integratie van zonnepanelen in de weg, In het RaakPro WOF project aan de ontwikkeling van ramen voor de toekomst zoals de Physee Power windows gewerkt. In onderstaande foto’s zijn dedocenten en studenten actief bezig op de demosite op Brightland Chemelot Campus.

Domein Economie

Skills Lab 

Skills Lab (Vertaalacademie i.s.m. lectoraat IRM): vertalingen vanuit het Engels, Frans, Duits of Spaans naar het Nederlands en revisie van Nederlandse teksten.

Zuyd Legal Lab 

Zuyd Legal Lab (lectoraat Preventive Law): het leerwerkbedrijf van de HJO waarin studenten onder begeleiding van professionals juridische diensten verlenen. Daarnaast is met studenten een chatbot (Legal Lot) ontwikkeld.

Community Smart Economics 

Community Smart Economics (lectoraten uit het economisch domein): initiatieven op het vlak van gezamenlijke projecten van ICT- en PBMstudenten i.s.m. het HRM Business Lab.

Zuyd Innovation and Entrepreneurship Lab (ZIEL: lectoraat Innovatief Ondernemen)

Zuyd Innovation and Entrepreneurship Lab (lectoraat Innovatief Ondernemen): hier werken docent-onderzoekers, studenten en afgestudeerden (start-ups) van alle opleidingen van Zuyd tot een jaar na afstuderen in multidisciplinaire teams aan real life opdrachten van en met tientallen MKB’ers zoals digital marketing en business development.

HRM business lab (lectoraat Employability)

HRM business lab (lectoraat Employability): community waar studenten, praktijk en docent-onderzoekers samen werken aan relevante en actuele praktijkcasussen.

FinTech Lab (lectoraat Future Proof Financial)

FinTech Lab (lectoraat Future Proof Financial): i.h.k.v. de gewenste multidisciplinariteit om bedrijfsvraagstukken integraal op te pakken wordt hier gewerkt aan diverse (financiële) opdrachten door studenten en docenten van de opleidingen Accountancy (ACC) en Finance & Control (F&C).

Community Facility Management (lectoraat Facility Management)

Community Facility Management (lectoraat Facility Management): samenwerking binnen het domein door praktijk, docenten, onderzoekers en studenten.

Smart Living, m.n. rondom het flagship WOOW

Een nieuwe community rondom het transitiethema Smart Living, m.n. rondom het flagship WOOW: diverse projecten waarbinnen gewerkt wordt aan integrale wijkversterking op meerdere locaties vanuit de lectoraten Wijkgerichte Zorg, Smart Urban Development en Facility Management en de met die lectoraten verbonden academies. 

Hotel Château Bethlehem

Hotel Château Bethlehem: het leerbedrijf van de Hotel Management School Maastricht, een Teaching Hotel met zesentwintig kamers, een restaurant, bar en vergaderruimten.

Pabo

Leraarsnesten

‘Leraarsnesten’ in de Nieuwste Pabo (lectoraat Opleiden in de school): waarin zowel aankomende leerkrachten, zittende leerkrachten als lerarenopleiders samen werken en leren.

Kunsten

Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music

Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten is de ‘thuisbasis’ binnen Zuyd van het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). Het MCICM is een structurele samenwerking van philharmonie zuidnederland, Zuyd Hogeschool en Maastricht University en doet academisch en artistiek onderzoek naar vernieuwing in de klassieke muziekpraktijk. In dit symfonisch laboratorium worden praktijkexperimenten uitgevoerd door onderzoekers, docenten, studenten, musici en publiek samen. Via het MCICM participeert AOK in nationale en internationale netwerken van professionele muziek­organisaties, onderzoeks­instellingen en opleidings­instituten op het gebied van de klassieke muziek. Het lectoraat levert een actieve bijdrage aan het jaarlijkse internationale MCICM symposium waar vertegenwoordigers uit het academische muziekonderzoek, muziekpraktijkonderzoek en muziekprofessionals elkaar ontmoeten.

Onderzoeks­ateliers

Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten ontwikkelde het format van het onderzoeksatelier. Onderzoeksateliers worden op maat gemaakt met opleidingen en vaak ook met externe partners. Het zijn onderwijsmodules waar in de praktijk wordt geoefend met het doen van geëngageerd artistiek onderzoek. Het zijn ook knooppunten van heterogene groepen studenten en docenten binnen onze opleidingen, het kennisgebied en methodes van artistiek onderzoek, maar ook met inhoudsdeskundigen rond de betreffende kwesties vanuit de beroepspraktijk en het werkveld. Ze zijn aanvullend op het bestaande onderwijs en mengen artistieke vaardigheden met onderzoeksvaardigheden. Het zijn onderzoeksopdrachten die de vorm krijgen van concreet onderwijs aan studenten en deskundigheidsbevordering door docenten. En het zijn interventies die de staande onderwijspraktijk prikkelen en heersende noties over onderzoek, wetenschap en theorie ter discussie stellen.

­Onderzoeks­projecten

De onderzoeksprojecten ‘Dear Lollipop’, ‘Smart Design’ en ‘3D printing’ (lectoraat Technology Driven Art) zijn opgebouwd als communities waarin studenten, docenten en professionelen uit de beroepspraktijk op gelijkwaardige wijze samenwerken. De resultaten en het onderzoek gebeuren grotendeels binnen de publieke beroepspraktijk. 

Online studeren

De helpdesk ‘Online studeren’ die in de Toneelacademie door het lectoraat TDA werd opgestart in het kader van de COVID19 crisis, bestaat uit studenten en enkele docenten die op gelijkwaardige basis samenwerken om urgente problemen binnen het online lesgeven op te vangen. De digitale expertise van studenten wordt gebruikt om docenten en medestudenten individueel te ondersteunen bij problemen tijdens de online lessen.