Output van het onderzoek

1

Om de resultaten van onderzoek te monitoren en te kwantificeren is ervoor gekozen om de richtlijnen van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2019-2022 (BKO) te volgen en daarmee na te gaan in hoeverre de lectoraten bijdragen aan het onderwijs, het kennisdomein, de beroepspraktijk en maatschappij.

Hierbij wordt gekeken naar:

Het onderwijs

professionalisering van docenten

bijdragen aan de curricula

bijdragen aan de minoren

overige bijdragen

Het kennisdomein

wetenschappelijke publicaties

vakpublicaties

overige bijdragen en producten

De beroepspraktijk

schriftelijke of fysieke bijdragen

mondelinge bijdragen

overige bijdragen

Lees meer

Voorbeelden van bijdragen aan het onderwijs en de docenten­professionalisering

Meet instrumenten­zorg

De website meetinstrumentenzorg.nl van het lectoraat Autonomie & Participatie die is uitgegroeid tot een veel gebruikt onderwijsproduct met de beschikbaarheid over 450 meetinstrumenten in de zorg. Deze website één van de belangrijkste vindplekken van meetinstrumenten en daarmee uniek.

Top-up project van het lectoraat VL&B

Het Top-up project van het lectoraat Voeding, Leefstijl & Bewegen met als doelstelling om kennis over belemmerende en bevorderende factoren over het gebruik van technologie in de fysiotherapie te vertalen naar een set van zes interprofessionele en interfacultaire onderwijseenheden. 

Designing Future Care; Technology Aided

Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg was kartrekker van de nieuwe verbredende minor Designing Future Care; Technology Aided. De insteek is dat de minor verbredend is voor diverse opleidingen en een ster interprofessioneel karakter kent, passend bij het thema zorgtechnologie.

Lectoraat Facility Management 

Het lectoraat Facility Management ontwikkelde een handleiding voor het uitvoeren van een systematic review voor bachelor en master studenten. Door deze onderzoeksmethode toe te passen konden veel studenten ondanks Corona toch zonder vertraging en met een stevige onderzoekscomponent in hun eindwerk afstuderen.

Academie Applied Science

Binnen de opleiding Applied Science dienen alle studenten te werken aan een onderzoeksopdracht voor het lectoraat Material Sciences binnen een Community for Development (CfD). Een CfD bestaat uit een coach (veelal een gepromoveerd docent-onderzoeker die de grote lijnen van het onderzoek uitzet en de kwaliteit van de onderzoeksstrategie borgt), een ervaren professional (een laborant met enige jaren werkervaring die de resultaatverplichting borgt en een voorbeeld is voor de beginnend professional) en twee of meerdere beginnende professionals (studenten).

Met City Deal Kennis Maken

Maastricht trok het lectoraat Smart Urban Redesign het afgelopen schooljaar met 600 studenten een record aantal studenten in het landelijke City Deal initiatief dat in meer dan 20 steden loopt. Hiermee werd het Maastrichtse programma een best practice en een voorbeeld voor de andere steden binnen City Deal vanwege de hoge mate van interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking: 

Lectoraat Preventive Law

De verwevenheid van het lectoraat Preventive Law met de opleiding hbo-rechten op allerlei vlakken waardoor de opleiding als enige in Nederland de inkleuring heeft van het voorkomen van juridische problemen.

Lectoraat Innovatief Ondernemen

Het lectoraat Innovatief Ondernemen levert input voor het curriculum van de opleiding Commerciële Economie op het gebied van Digital Marketing.

Mediakunst voor studenten

De online lessenreeks Mediakunst voor studenten van de Toneelacademie die ontwikkeld werd en aangeboden door het lectoraat TDA. Deze cursus werd wekelijks door een 50-tal studenten (en enkele oud-studenten) gevolgd.

Lectoraat Sociale Integratie 

Sinds 2019 staan de professionaliseringsactiviteiten die het lectoraat Sociale Integratie voor de eigen onderzoekers organiseert ook open voor docenten . De voornaamste daarvan is de leeskring die door een vaste kern van een twintigtal docenten wordt bezocht. De inzichten die daar worden opgedaan en de kennis die wordt uitgewisseld, sijpelen eveneens door in het onderwijs.

MOOV-On van lectoraat KenVaK

Het project MOOV-On van het lectoraat KenVaK dat als doel heeft om binnen alle bacheloropleidingen Vaktherapie tijd- en plaatsonafhankelijk open leermateriaal te ontwikkelen op het gebied van onderzoekend vermogen binnen Vaktherapie en dat materiaal te delen, te hergebruiken en verder te ontwikkelen volgens een gedeelde visie op onderzoekend vermogen. Deze leermaterialen worden beschikbaar gesteld onder een open licentie in een online vakcommunity. 

Online Jaarverslag KenVaK

Lectoraat Midwifery Science is de kartrekker voor het EBM-onderwijs 

Het lectoraat Midwifery Science is de kartrekker voor het EBM-onderwijs (Evidence-based) en het onderwijs over klinisch redeneren. Dit maakt deel uit van het curriculum in alle jaren van de bacheloropleiding Verloskunde.

Lectoraat Future Proof Financial ontwikkelde een cursusreeks data-analytics

Het lectoraat Future Proof Financial ontwikkelde een cursusreeks data-analytics. Een negental docenten hebben deelgenomen aan deze cursus waar zij met behulp van de tool Power BI hebben geleerd hoe financiële data opgeschoond en geanalyseerd kunnen worden en hoe de inzichten in deze data gepresenteerd kunnen worden middels een dashboard.

Lectoraat International Relationship Management

Het lectoraat International Relationship Management ontwikkelde in samenwerking met de dienst HR een ‘Leertraject Begeleiding Eindwerkstukken’ voor afstudeerbegeleiders van alle domeinen binnen Zuyd. In 2019-2020 hebben 12 docenten aan deze cursus deelgenomen

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs 

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de werking van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) i.s.m. de dienst HR. Dit heeft geleid tot een elftal aanbevelingen die inmiddels worden doorgevoerd in het herontwerp van de BDB.

Ethiek van artistiek onderzoek

Tijdens het Symposium Artistic Research Ethics, onderzocht het team van lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten wat onderzoeksethiek betekent voor artistiek onderzoek. In gezamenlijke workshops en dialogen die fungeren als deskundigheidsbevordering voor docent-onderzoekers werd samen besproken en ontwikkeld wat onderzoekskwaliteit behelst, hoe je samen zorgt voor een uitnodigend onderzoeksklimaat, en welke deugden belangrijk zijn in artistiek onderzoek. Een bottom-up aanpak van onderzoeksethiek dat uitmondt in de ontwikkeling van een ethiekinstrument voor artistiek onderzoek.

Leerlijnen

Lectoraten zijn verantwoordelijk voor diverse leerlijnen in een curriculum, bv. de leerlijn onderzoeksmethoden.

Gastcolleges

Lectoren en onderzoekers verzorgen regelmatig gastcolleges, zowel intern als extern.

Afstudeeropdrachten

Vanuit de lectoraten worden afstudeeropdrachten in het werkveld opgehaald.

Begeleiden

Lectoraatsmedewerkers begeleiden studenten bij hun afstudeeropdracht (ongeveer 230 in het studiejaar 2019-2020).

In totaal

In het totaal zijn 621 producten geleverd t.b.v. het onderwijs en de professionalisering van docenten, gemiddeld 29 per lectoraat. Na de forse stijging van de laatste twee jaar is de output dit jaar stabiel gebleven.

Voorbeelden van bijdragen aan het kennisdomein

Proefschrift van Linda Op het Veld 

Proefschrift: ‘Frail older people: who are they? Frailty screening and profiles’ van Linda Op het Veld (lectoraat Wijkgerichte Zorg i.s.m. lectoraat Autonomie & Participatie). Het proefschrift bestaat uit vijf gepubliceerde wetenschappelijke artikelen in voor het vakgebied gerenommeerde tijdschriften. Daarnaast zijn verschillende vakpublicaties, opiniërende bijdragen voor vaktijdschriften, en een boekbijdrage ui dit promotie-onderzoek voortgekomen.

Robots: Entity recognition model

Het lectoraat Future Proof Financial ontwikkelde een aantal ‘robots’ (genaamd named entity recognition modellen) die geautomatiseerd vacatureteksten en nieuwsartikelen annoteren. Hierbij wordt het eenvoudiger om in enkele seconden/minuten relevante informatie te verzamelen. 

Leden van het lectoraat Material Sciences

Leden van het lectoraat Material Sciences zijn actief in diverse gremia zoals het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en de programmaraad Chemistry of Advanced Materials van de topsector Chemie.

Verloskundige Casus Registratie (VeCaS)

Met het databestand van de ‘Verloskundige Casus Registratie (VeCaS) zijn diverse onderzoeken gedaan door studenten, docenten en onderzoekers. Een van de onderzoeken van onderzoekers uit het lectoraat Midwifery Science kijkt naar de invloed van de lengte van de moeder op het geboortegewicht van de baby. Hierdoor kan een nauwkeuriger inschatting gemaakt worden welke pasgeborenen niet hun optimale geboortegewicht hebben bereikt en te licht of te zwaar zijn. Dit is een van de grootste problemen binnen de reproductieve zorg in Nederland omdat deze kinderen grotere kansen hebben op problemen met mogelijk verstrekkende gevolgen en dus extra zorg nodig hebben. Deze nieuwe kennis wordt gebruikt in het onderwijs en verder verspreid onder professionals. Inmiddels is het artikel ook geaccepteerd bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en vormt het de basis voor een subsidieaanvraag voor vervolgonderzoek.

Lectoraat Employability 

De Sociale Innovatiemonitor Limburg (2019) van het lectoraat Employability i.s.m. het ROA (Universiteit Maastricht) en de Limburgse Wergevers Vereninging (LWV). Dit is een jaarlijks onderzoek naar Employability en Innovatie binnen de context van de organisatie. 200 Limburgse organisaties namen deel.

When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis

‘When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis’. Dit artikel is tot stand gekomen op basis van het promotie-onderzoek van Mieke Koeslag (lectoraat Professionalisering van het Onderwijs). In deze meta-analyse wordt nagegaan wat voor relatie er bestaat tussen het leergedrag van een team en het teamleiderschap. Dit artikel is inmiddels ruim 3800 keer gedownload.

The Artistic Taste of Artificial Intelligence

‘The Artistic Taste of Artificial Intelligence’ door Max Wind is in boekvorm gepubliceerd door het lectoraat TDA. Dit is het resultaat van het onderzoek van Max Wind in opdracht van en i.s.m. het lectoraat en adresseert vragen als: wat als we technologie als een hybride levensvorm ernstig nemen? Wat als apparaten slimmer worden dan de mensheid, welk soort kunst moeten we dan daarvoor maken? 

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Verschillende leden van het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten namen deel aan EASST/4S, het jaarlijkse internationale congres van European Association for the Study of Science and Technology (EASST) en the Society for the Social Study of Science (4S). Docent-onderzoekers gaven workshops en presenteerden hun werk rondom het lichaam als onderzoeksinstrument, het cultiveren van het niet-weten in samenwerkingsverbanden, over orkestrepetities als kennisplaatsen, en over ethiek van interventie-onderzoek.

In totaal

Het totaal aantal producten telt op tot 424, ook dat aantal is stabiel gebleven.

Voorbeelden van bijdragen aan de beroepspraktijk

Vitale (Lim)burgers

Het programma ‘Vitale (Lim)burgers’ is een initiatief van de lectoraten Voeding, Leefstijl & Bewegen en het voormalige lectoraat Gastronomie en wordt tevens ondersteund door het innovatie- en tranisitiethema ‘Vitaliteit en Participatie’ 

QuickScan van het lectoraat Wijkgerichte Zorg

De QuickScan van het lectoraat WZ, een instrument voor interprofessionele teams en netwerken om belangrijke aspecten van samenwerken in kaart te brengen. Vanuit het praktijkveld is er bijzonder veel belangstelling voor de QuickScan omdat het de reflectie op het teamfunctioneren ondersteunt en vaak de basis vormt voor een teamontwikkelingstraject.

Come out of your box

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (lectoraat Sociale Integratie) organiseerde de werkconferentie ‘Come out of your box’ over de vraag hoe integrale samenwerking verankerd kan worden in de beroepspraktijk. Ongeveer 100 deelnemers woonden de bijeenkomst bij: een diverse groep van beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, sociale professionals uit de ggz, bestuurders, evenals docenten en studenten van de Academie voor Sociaal Werk.

eHealth in de zorg

Er is veel aandacht voor het gebruik van (meten met) eHealth in de zorg. Activiteitenmeters zijn een veelbelovende eHealth toepassing. Activiteitenmeters kunnen objectief het activiteitenniveau in kaart brengen en kunnen ook gebruikt worden om doelen te stellen en zo het activiteitenniveau te veranderen. Het is voor zorgprofessionals nog moeilijk om activiteitenmeters op een betekenisvolle manier te implementeren in hun dagelijkse zorgproces. Daarom is vanuit het lectoraat Autonomie & Participatie gestart met het KIEM-HBO project bij het Rughuis Parkstad. Dit project resulteerde in een concept methodiek (a.d.h.v. een handleiding) waarin beschreven staat hoe zorgprofessionals een activiteitenmeter betekenisvol kunnen inzetten. Daarnaast is aan de hand van de resultaten van dit project en de handleiding ook een scholing ontwikkeld voor zorgprofessionals. 

Lectoraat KenVaK

Het lectoraat KenVaK ontwikkelde een enquête om zicht te krijgen op het beeld dat vaktherapeuten hebben op KenVaK en haar activiteiten. Ook wilde het lectoraat inzicht krijgen of de manier waarop nu kennis wordt verspreid toereikend is en hoe vaktherapeuten denken over hun betrokkenheid bij de activiteiten van KenVaK. De resultaten laten zien dat de beroepspraktijk de activiteiten van het lectoraat duidelijk van waarde acht en de enquête leverde waardevolle suggesties op om de link met de beroepspraktijk verder te verstevigen.

Lectoraat Data Intelligence 

Het lectoraat Data Intelligence ontwikkelde i.s.m. DHL, APG en CBS nieuwe workshops en kennissessies op het gebied van human data interaction. De deelnemers aan deze workshops waren professionals (zowel uit grote bedrijven als uit het MKB), docenten (zowel van Zuyd als van andere hogescholen) en studenten van verschillende opleidingen. Alle workshops waren volgeboekt en werden met een 9 op een schaal van 10 gewaardeerd. 

Follow The Money

In het project Follow The Money (lectoraat Future Proof Financial) vinden politie, OM, onderwijs en wetenschap elkaar. In dit project staat innovatie in het opsporen van illegale geldstromen en fraude rondom de georganiseerde hennepteelt centraal. 

Lectoraat International Relationship Management 

Het lectoraat International Relationship Management organiseerde een online event over chatbots, i.s.m. Techruption, een innovatieprogramma gekoppeld aan de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Het evenement trok een kleine 50 deelnemers, voor het merendeel uit de beroepspraktijk. 

Lectoraat Employability 

Het lectoraat Employability organiseerde een tweetal workshops Strategische Personeelsplannng in Economy 4.0 voor HR-professionals uit de beroepspraktijk. 

In totaal

In het totaal zijn 589 producten geleverd voor de beroepspraktijk. Dat is een lichte terugval t.o.v. vorig jaar (was 644).